مادری ک سرویس خواب نوزاد آپادانا را برای فرزند 20 ساله خرید

ایجاد خواب شبانه (NTS) در اوایل دوران نوزادی برای بسیاری از والدین چالش برانگیز است. هم متخصصان و هم والدین این مشکلات را در نشریات اخیر نروژی خلاصه کرده اند و تحقیقات نشان داده است که بسیاری از والدین با وجود کمپین های منظم برای ترویج چنین اطلاعاتی، برای پیروی از توصیه های مربوط به خواب ایمن نوزاد تلاش می کنند.

اهمیت خواب کافی بر روی سرویس خواب نوزاد آپادانا به خوبی شناخته شده است و توصیه های به روز شده در مورد مدت زمان خواب برای گروه هایی از کودکان پنج ساله یا کمتر توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 2019 منتشر شد.

خواب کوتاه یا خواب قطع شده در دوران نوزادی با افزایش مشکلات خواب در اواخر دوران کودکی و همچنین خطرات طیفی از مشکلات سلامتی مرتبط است.

خواب نوزاد پدیده پیچیده ای است که با عواملی مانند خواب و سلامت روانی والدین، حساسیت مادر و شیوه های والدین مرتبط است.

اکثر متخصصان مراقبت های بهداشتی می دانند که شش ماه اول نوزادی با بلوغ و تثبیت خواب مشخص می شود. اصطلاح “مشکلات خواب” به ندرت استفاده می شود تا زمانی که نوزاد وارد نیمه دوم سال اول شود.

تحقیقات این مرحله تثبیت اولیه را برای تعیین اینکه آیا مشکلات مربوط به خواب دیرتر در دوران نوزادی یا نوپا رخ می‌دهند مهم است.

تصور می‌شود که تسهیل خواب نوزاد توسط والدین تحت تأثیر شخصیت نوزاد، والدین و مراقبان، بافت خانواده، اقتصاد، محیط عمومی و سنت‌های فرهنگی است.

تحقیقات بر اهمیت اتحاد خوب با متخصصان مراقبت های بهداشتی هنگام ایجاد خواب ایمن و ارتقاء دهنده توسعه تأکید می کند. اگرچه حجم زیادی از تحقیقات مربوط به ایمنی خواب نوزاد، مدت زمان و بهداشت خواب وجود دارد، اما تحقیقات کافی در مورد اینکه چگونه متخصصان سلامت می توانند تجربه والدین را از خودکارآمدی تقویت کنند، وجود ندارد و اینکه چگونه این موضوع با نحوه خواب مرتبط است.

مشاوره ابلاغ می شود. ما انتشارات کمی از کشورهای اروپای شمالی به جز بریتانیا (بریتانیا) پیدا می کنیم. شمال اروپا با تغییرات جمعیتی سریع، مانند اکثر نقاط جهان، مشخص می شود.